Independent Member (Finance)

Employer
Welsh Government
Location
Ysbyty Ystwyth, Ystrad Meurig
Salary
£13,344 per annum, plus reasonable expenses  
Posted
Feb 10, 2021
Closes
Feb 25, 2021
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
Level of qualification
CIMA, Qualified

HYWEL DDA UNIVERSITY HEALTH BOARD

 

Appointment of an Independent Member for Finance

 

Remuneration:  £13,344 per annum, plus reasonable expenses  

Time commitment: the post is based on a notional commitment of a minimum of four (4) days per month, but this will be subject to organisational demands and is often higher than the minimum requirement. 

Hywel Dda University Health Board (the UHB) is the planner and provider of all NHS healthcare services for people in Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and its bordering counties, to a total population of around 384,000, across a quarter of the landmass of Wales. It is a beautiful part of Wales and the Health Board is on an exciting journey to transform our services based on listening and learning from the public and our clinicians. Our promises are contained in our strategy “A Healthier Mid and West Wales.”

We provide Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities services via General and Community Hospitals, Health Centres, GPs, Dentists, Pharmacists and Optometrists and other sites. We recently opened in the last year our integrated care centres in Aberaeron and Cardigan and more are planned as well as a new hospital developed with the people in West Wales.

And this last year we have been responding together with all our partners in West Wales to the global pandemic and the biggest vaccination programme in the history of the NHS.

The UHB is currently recruiting an Independent Member (IM) to join its Board, who will have a special interest and expertise in Finance.

As this role will focus on the UHB’s Finance portfolio, the UHB is looking for an IM who has skills and knowledge of Financial Systems and Financial Management in large organisations.  The IM must be able to demonstrate an understanding of the role of Financial Audit and Financial Governance, together with experience of applying specialist finance knowledge and skills in a board environment.  The UHB will expect the IM to be a fully qualified member of CCAB (Consultative Committee of Accountancy Bodies; or CIMA (Chartered Institute of Management Accounts).

We welcome applications from candidates who are seeking to job share.

Meetings will be held in Ystwyth, St David’s Park, Carmarthen SA31 3BB, and in venues across the UHB’s geographical area of Carmarthen, Ceredigion and Pembrokeshire.  The use of remote meetings, using digital systems, has been trialled during the COVID-19 period and has been successful and IMs have been working from home for the past year. In view of the large geographical area of Hywel Dda, we will accommodate this way of working in the future.

It is the policy of the Welsh Government to promote and integrate equality of opportunity into all aspects of its business including appointments to public bodies.  Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy and maternity. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

 

 The closing date for receipt of applications is 25 February 2021.  Application forms received after this date will not be considered.  It is expected to hold interviews on 19 March 2021.

 

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA  

 

Penodi Aelod Annibynnol ar gyfer Cyllid

 

Tâl cydnabyddiaeth:  £13,344 y flwyddyn, ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad o ran amser: mae'r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad tybiannol sydd o leiaf yn bedwar (4) diwrnod y mis. Fodd bynnag, bydd hyn yn ddarostyngedig i ofynion sefydliadol, sy'n aml yn fwy na'r gofyniad sylfaenol. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y BIP) yw cynlluniwr a darparwr holl wasanaethau gofal iechyd y GIG i bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a'r siroedd ffiniol, a hynny i gyfanswm poblogaeth o tua 384,000, ledled chwarter ehangdir Cymru. Mae'n rhan hyfryd o Gymru, ac mae'r Bwrdd Iechyd ar daith gyffrous i drawsnewid ein gwasanaethau, a hynny'n seiliedig ar wrando ar y cyhoedd a'n clinigwyr, a dysgu ganddynt. Mae ein haddewidion yn cael eu cynnwys yn ein strategaeth "Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach".

Rydym yn darparu gwasanaethau Aciwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Practisau Meddygon Teulu, Deintyddion, Fferyllwyr, Optometryddion, a safleoedd eraill. Agorwyd ein canolfannau gofal integredig yn Aberaeron ac Aberteifi yn ddiweddar, ac mae rhagor yn yr arfaeth, a hynny'n ogystal ag ysbyty newydd sy'n cael ei ddatblygu gyda'r bobl yng Ngorllewin Cymru.

Ac, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon, rydym wedi bod yn ymateb i'r pandemig         byd-eang a'r rhaglen frechu fwyaf yn hanes y GIG, a hynny ar y cyd â'n holl bartneriaid yng Ngorllewin Cymru.

Ar hyn o bryd, mae Bwrdd Iechyd y Brifysgol (BIP) yn recriwtio Aelod Annibynnol i ymuno â'i Fwrdd, unigolyn a fydd â diddordeb arbennig ac arbenigedd mewn Cyllid.

Gan y bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar bortffolio Cyllid BIP, mae'r Bwrdd yn chwilio am Aelod Annibynnol sydd â sgiliau a gwybodaeth am Systemau Ariannol a Rheolaeth Ariannol mewn sefydliadau mawr. Rhaid i'r Aelod Annibynnol allu amlygu dealltwriaeth o'r rôl Archwilio Ariannol a Llywodraethu Ariannol, ynghyd â phrofiad o gymhwyso gwybodaeth a sgiliau cyllid arbenigol mewn amgylchedd bwrdd. Bydd BIP yn disgwyl i'r Aelod Annibynnol fod yn aelod cymwys llawn o'r CCAB (Pwyllgor Ymgynghorol Cyrff Cyfrifyddiaeth) neu CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli).

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dymuno rhannu swydd.

Cynhelir y cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ledled ardal ddaearyddol BIP, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell trwy systemau digidol wedi cael ei dreialu ac wedi llwyddo yn ystod cyfnod COVID-19, ac mae'r Aelodau Annibynnol wedi bod yn gweithio gartref gydol y flwyddyn ddiwethaf. Oherwydd ardal ddaearyddol fawr Hywel Dda, byddwn yn darparu ar gyfer y ffordd hon o weithio yn y dyfodol.

Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfleoedd cyfartal i bob agwedd ar ei busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Mae ceisiadau’n cael eu croesawu a’u hannog gan bob grŵp, ac rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, na beichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol, a bydd penodiadau'n cael eu gwneud ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 25 Chwefror 2021. Ni fydd ffurflenni cais a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Disgwylir i'r cyfweliadau ar 19 Mawrth 2021.