Skip to main content

This job has expired

Resilience & Safety Officer/Swyddog Cadernid a Diogelwch

Employer
WLGA
Location
Grangetown, Cardiff, United Kingdom
Salary
Competitive Salary
Closing date
Jul 1, 2024

View more

Job Role
Other
Sector
Finance
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Closing Date: Sunday 14th July 2024

Interview Date: Monday 29th July 2024

The position involves a multifaceted role in managing a grant-funded Programme with responsibilities ranging from overseeing a budget, development of business cases for funding continuation, and the delivery of associated work programs. The role extends to advising local authorities on statutory duties and fostering service improvement and consistency.

The core policy area covered by the post is flood and coastal erosion risk management (FCERM) In this area the postholder is required to collaborate closely with the Welsh Government Flood Branch (Grant Body) to support the development and delivery of policies, the National FCERM Strategy. Part of this role is also about engaging at senior level within local government to troubleshoot issues arising in this field and promote change.

The postholder is also required to be a member in key committees and boards overseeing flood and coastal risk management capital programme and advising ministers on flood related matters [Flood & Coastal Erosion Committee (FCEC), WG’s FCERM Capital Programme Board] . Additionally, responsibilities include chairing the Wales Coastal Groups’ Forum.

The post holder will also be required to work closely with colleagues delivering the WLGA’s Climate Change Support Programme and broader team members, including planning lead.

The postholder is also expected to input into the coal tip safety policy area by supporting the RSD Director as part of the Coal Tip Safety Task Force and being actively involved in relevant meetings and workshops leading to the implementation of the new legislation on coal tip safety.

Apply Now!

For an initial discussion about the role and the organisation, please contact Jean-Francois Dulong, Climate Change Mitigation & Adaptation Policy Officer on 07436034914.

The successful candidate will be required to provide evidence of identity and eligibility to work in the UK.

The WLGA does not participate in the UK Visa Sponsorship Scheme therefore, candidates will have to provide evidence of their Right to Work in the UK if offered a role with us.

The Association is an Equal Opportunities Employer.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 14 Gorffennaf 2024

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Llun 29 Gorffennaf 2024

Mae’r swydd yn rôl amlochrog i reoli Rhaglen wedi’i hariannu gan grant, gyda chyfrifoldebau yn amrywio o oruchwylio cyllideb, datblygu achosion busnes ar gyfer cyllid parhaus, a darparu rhaglenni gwaith cysylltiedig. Mae’r rôl yn ymestyn i gynghori awdurdodau lleol ar ddyletswyddau statudol a meithrin gwelliant a chysondeb mewn gwasanaeth.

Y maes polisi craidd ar gyfer y swydd yw rheoli risg llifogydd ac erydiad arfordirol (FCERM). Yn y maes hwn, mae’n ofynnol i ddeiliad y swydd gydweithio’n agos gyda Changen Llifogydd Llywodraeth Cymru (Corff Grant) i gefnogi datblygiad a darpariaeth polisïau, y Strategaeth FCERM Cenedlaethol. Mae rhan o’r rôl hon hefyd yn ymwneud ag ymgysylltu ar lefel uwch gyda llywodraeth leol i ddatrys problemau sy’n codi yn y maes a hyrwyddo newid.

Mae hefyd yn ofynnol i’r deiliad swydd fod yn aelod mewn pwyllgorau a byrddau allweddol gan oruchwylio rhaglen gyfalaf rheoli risg llifogydd ac erydiad arfordirol a chynghori gweinidogion ar faterion yn ymwneud â llifogydd [Pwyllgor Llifogydd ac Erydiad Arfordirol (FCEC), Bwrdd Rhaglen Gyfalaf FCERM LlC]. Yn ogystal â hynny, mae cyfrifoldebau’n cynnwys cadeirio Fforwm Grwpiau Arfordirol Cymru.

Bydd hefyd yn ofynnol i’r deiliad swydd weithio’n agos gyda chydweithwyr i ddarparu Rhaglen Gefnogi Newid Hinsawdd CLlLC ac aelodau ehangach o’r tîm gan gynnwys yr arweinydd cynllunio.

Hefyd disgwylir i’r deiliad swydd roi mewnbwn i’r maes polisi diogelwch tomennydd glo trwy gefnogi’r Cyfarwyddwr RSD fel rhan o’r Tasglu Diogelwch Tomennydd Glo a bod yn rhan weithredol mewn cyfarfodydd a gweithdai perthnasol gan arwain at weithredu deddfwriaeth newydd ar ddiogelwch tomennydd glo.

Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Jean-Francois Dulong, Swyddog Polisi Lliniaru ac Addasu Newid Hinsawdd ar 07436034914

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.

Nid yw Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cymryd rhan yng Nghynllun Nawdd Fisa'r DU felly, bydd rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU pe bai'n cael cynnig rôl gyda ni.

Mae WLGA yn cyflogi ei staff yn ôl egwyddorion cyfleoedd cyfartal.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalized job recommendations straight to your inbox.

Create alert