This job has expired

SWYDDOG PROSIECT, CRONFA BWLCH HYFYWEDD TAI

Employer
Cardiff Council
Location
Cardiff, Cardiff County, United Kingdom
Salary
Competitive Salary
Closing date
Feb 13, 2024

View more

Job Role
Other
Sector
Finance
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Am Y Gwasanaeth
Fel ymdrech gyfnod hir, adeiladir Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ddaearyddiaeth economaidd weithredol sy’n addasu’n gyson i fynd i’r afael â heriau diwydiannol, polisi cyhoeddus a chymdeithasol mawr y dydd. Mae effeithiau Covid-19, y dirwasgiad economaidd canlyniadol, ymadael â’r UE, a’r argyfwng hinsawdd oll yn galw am ymagwedd fwy gwahanredol i ddatrys y cwestiwn dyrys o gynhyrchiant/twf isel. Mae esblygiad y rhanbarth o fod yn Fargen Ddinesig un rhaglen i fod yn Brifddinas-Ranbarth â llawer o bartneriaid a llawer o raglenni yn cynnig cyfleoedd sylweddol i fath newydd, mwy effeithiol ac uchelgeisiol o fuddsoddi cyhoeddus rhanbarthol.
Mae ein Cynllun Twf Economaidd a Diwydiannol yn blaenoriaethu seilwaith cryf fel modd allweddol o gysylltu a chydlynu twf a datblygiad y rhanbarth. Gan dynnu ynghyd ystod o ddisgyblaethau a mentrau o gynlluniau metro lleol, ailddatblygiad cynhwysfawr o’r hyb trafnidiaeth genedlaethol, i oruchwylio cronfeydd a rhaglenni strategol ar gyfer tai, adeiladau, ynni a seilwaith digidol - mae’r rôl yn clymu’n huchelgais ar gyfer Rhanbarth Cysylltiedig, Cystadleuol a Chadarn. Er bod cwmpas a graddfa cynlluniau a rhaglenni yn sylweddol, fe’i parir â’r partneriaethau a’r cydweithrediadau creiddiol sydd eu hangen i wneud i fuddsoddiad mewn seilwaith weithio ar ei orau. Bydd bwrw ymlaen â’r cynlluniau hyn felly yn gofyn am sgiliau gweithredu ar lefel bwrdd gyda’r gofyniad i fagu a chynnal cysylltiadau a pherthnasoedd cryfion â rhanddeiliaid allweddol ledled llywodraethau lleol, cenedlaethol a rhanbarthol. Bydd hyn yn neilltuol o bwysig wrth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gyflymu’i chynigion ar gyfer ‘ffyniant bro’ a sicrhau bod y rhanbarth wedi’i gyfarparu i gystadlu a ffynnu, ac wrth i’r rhanbarth ddechrau ar y daith o drawsnewid o Fargen Ddinesig i Ddinas-Ranbarth.
Am Y Swydd
Gweithio gyda Rheolwr Rhaglen Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth, ynghyd â phartneriaid rhanbarthol a lleol, i ddatblygu swyddogaethau’r seilwaith ehangach, yn enwedig o ran Tai ac Adeiladau Strategol. Bydd prif ffocws y rôl ar hwyluso’r Gronfa Bwlch Hyfywedd Tai, sef cronfa gwerth £35 miliwn sydd â’r nod o ddatgloi safleoedd preswyl segur ledled y rhanbarth a chyflenwi hyd at 2,600 o gartrefi newydd.
Beth Rydym Ei Eisiau Gennych
Mae rôl Swyddog Prosiect y Gronfa Bwlch Hyfywedd Tai yn gofyn am sgiliau da i reoli prosiect. Fe fyddwch ar flaen y gad o ran symboleiddio newid mewn meddylfryd, gan weithredu arweinyddiaeth a arweinir gan werthoedd a chyflwyno a datblygu’r math o gynigiadau seilwaith a chanddynt effaith y mae’n rhaid iddynt fod yn gallu nid yn unig cyrraedd targedau - ond hefyd newid bywydau go iawn. Bydd arnoch angen cymell eich hun, gan ddangos y gallu i gyfaddasu ac i addasu yn gyson a bod yn gydnerth yn nannedd cymhlethdod a her. Bydd chwilfrydedd yn nodwedd allweddol, yn ogystal â’r argyhoeddiad a’r dewrder i bob amser wneud y pethau cywir ac nid y pethau hawdd, ac fe’ch arweinir gan eich dymuniad i weithredu bob amser yn unol â phwrpas. Os oes gennych fryd a meddylfryd masnachol, ond calon gymdeithasol, ac os gallwch ddangos bod eich ymrwymiad i’r rhanbarth godidog hwn a bod eich cymhelliad i weithredu yn hollol ddiffuant bersonol - yna parhewch i ddarllen.
Gwybodaeth Ychwanegol
Mae’r swydd hon dros dro tan yr 31ain o Fawrth, 2025.
Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.
Croesawn geisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg, fel ei gilydd. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.
Nid yw’r Cyngor yn derbyn CVs. Wrth gwblhau’r adran gwybodaeth ategol ar eich cis, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr isod sydd ar ein gwefan:
Gwybodaeth bwysig sydd angen ei darllen er mwyn cwblhau eich cais:-

Canllawiau Gwneud Cais
Gwneud cais am swydd â ni
Fframwaith Cymhwysedd Ymddygiadol

Gwybodaeth Ychwanegol:-

Siarter y Gweithwyr
Recriwtio Cyn-droseddwyr
Nodyn Preifatrwydd

Job Reference: RES01209

Get job alerts

Create a job alert and receive personalized job recommendations straight to your inbox.

Create alert